هواداران استاد ایرج رحمانپور  متن نغمه ی "سرزمینم" - هواداران استاد ایرج رحمانپور
متن نغمه ی "سرزمینم"
سرزمینم سرزمینم کُت کُت اّنو نشینم

چی کویا با زخمی امٌا سر وه بالا

چی دِنا اّفتو ِبیرِ بّر کو و یارو

چی گهِرِ بسپار وه خاطر شُرِ بارو

چی گِری طاقت بیار برف نسارو

چی کوور بو وِ پناه بچه میارو

سرزمینم سرزمینم چی بلی با

کُت کُت انو نشینم چی بلی با

چومت ر ون د شوگار تش تژگاه حونه یا ژار

سا خس شکت گویار ترم ریا دیر بیمار

یار دیر سفره حالی سال نه وار

.لیز گرم مل زخمی د زمسو

رم رم رامشگرونه سینه برگ و بنجه بارو

دار صد جا برسم هم میکه وا نو

باد دورو میزنش د برزیترجمه ی پارسی متن نغمه ی سرزمینم

سرزمینم سرزمینم تکه پاره شده غمگین نشینم

چون کوهها باش زخمی اما سربلند

چون کوه دنا آفتاب را بگیر و بین یاران تقسیم کن

مانند گهر بخاطر بسپارشر شر باران را

چون گرین طاقت بیاربرفهایی را که آفتاب نمی گیرند

مانند کبیرکوه پناهگاه زنان نازا باش

سرزمینم سرزمینم چون بلوط باش

تکه پاره غمگین نشینم چون بلوط باش

مشعل راه شبگرد های گمگشته

آتش آتشگاه خانه های فقرا

سایه پرپشت برای زمان خستگی گاویار باش

دوست کهنه سفره های خالی سالهای قحطی

سرزمینم درخت صد تکه تکه شده ام