هواداران استاد ایرج رحمانپور  آلبوم آسو - هواداران استاد ایرج رحمانپور
آلبوم آسو

کوهدشت سیتی  

مژده برای هوارادان استاد رحمانپور 

 

بزودی آلبوم جدید استاد به بازار می آید  

آلبوم جدید آسو   

خوشحالیم که اولین خبر را در مورد این کاست از وب سایت هواداران استاد رحمانپور به اطلاع هواداران عزیز میرسانیم 

کوهدشت