هواداران استاد ایرج رحمانپور  حِناسِه سرد کوم ایل ها دِ سینَت اور؟ - هواداران استاد ایرج رحمانپور
حِناسِه سرد کوم ایل ها دِ سینَت اور؟

 

 

 شاعر:ایرج رحمانپور  

حِناسِه سرد کوم ایل ها دِ سینَت اور؟ 

 

چنو دم سرد و سرگردو می زنی آسِمونِ دور 

 

نه والا می زنی تا چَش دِ آوی آسِمونِ سیربا 

 

نه موئی تَمِتونی تا قِشَنگی تافده آوریزیا سرازیربا  

نه می تیچای نه می واری   

خَوَر د ماریا شونِ ضحاکِ کوم زِمی داری؟  

ای یار مِه دلدار مِه هم گل و هم بهارِ مِه  

بَتَکُه گِرری گردِ  پا ری یخ بنِ نسارِ مِه  

ری بال بادِ بی اَمو تا ناکُجایا بی نشو  

تیچِسِّ مَه دِ هیچیسّو سیل کو وِ روزگارِ مِه  

ای نازنینِم نازنینِ سیرآو خینِم نازنین  

مِه خاکِسارِ سایَه سر تو مَسِ برآفتِو نشین  

گِرری دِ سرِگشت و سیل ویر وِ مِحالِم بَکِه میل  

تُوزی که وِر میسَه وِ راس دِ زیر پایا خوت بِیین  

ای جونِ مِه ای جونِ مِه هم درد و هم درمونِ مِه  

دَس دِ اَوارِ دلَ بَکَش کم دلِمِ تو دی وِ تَش  

ویروِه خرآوَهم گُم بَنی بی سر بیین سامونِ مِه 

 

سیل کو تو کِزِه شونِ مِه آباد بَکُو ویرونِ مِه