هواداران استاد ایرج رحمانپور  عکسی دیگر از استاد - هواداران استاد ایرج رحمانپور
عکسی دیگر از استاد
عکس از سیمره. کوهدشت