هواداران استاد ایرج رحمانپور  تصاویر کنسرت گروه زاگرس - هواداران استاد ایرج رحمانپور
تصاویر کنسرت گروه زاگرس

 

تصاویر کنسرت گروه زاگرس (استاد ایرج رحمانپور ) مهرماه ۸۷ - خرم آباد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : سایت لور