هواداران استاد ایرج رحمانپور  خوتِ زه ئی وِ کیچه چپ بی صدائی - هواداران استاد ایرج رحمانپور
خوتِ زه ئی وِ کیچه چپ بی صدائی

خوتِ  زه ئی وِ کیچه چپ بی صدائی

شاعر : ایرج رحمانپور

کیچه چپ بی صدائی

گُتَمِت سوز سوآری شونه میکه یال اسبت لیسک اُفتآو 

دشتیا حُشکِنه کِردِم وا گُمَل سیرآو برفآو

خینه دل حردِم  و شَشتم دِ چَشِت بچه میارو

سیت گوتِم بیت قِشنگِ پاکیِ ویر سر وِ حارو

دِ روزِ نَوَردِت وا سازِ شامیرزا 

چنو ناله کِردِم که  سنگ هم وریسا

دییِم که شقایق داغ هاوِ سخونِش

وا  مِرژِ اِنگ تَکَنِم دِ زِمِسونش

وِ دورِش تَجیر بهارو کِشییم

هَمیل و مَمیلن نِهاش  سر بُرییم

مِه او غم سرونه که مردِم میحَنِن سرِ قورِسونیا

کِردِمِش وِ بیتی که دِ روزِ شادی بوحونَن جَوونیا 

وِ ری دِنِ کویا مه تا آسِمونیا شادیانِ حَنِم

دِ شُو گریوَت دَسِتِ وِ دَسِ آساره رَسَنِم

شُوئی که تا صو پُوقه تیلا می یوما تو بارکِردِنِت بی

بیتِم وا نِهاد بی تور مالگه  خونِ دشتی می پرسی 

 نه جائی نُوإشتیم نه حَنیم دِ جائی

خوتِ  زه ئی وِ کیچه چپ بی صدائی 

 

وبلاگ لرسو